fbpx

Rett til god behandling som kreftpasient

Den europeiske kreftorganisasjonen, ECO, er en ideell sammenslutning av 41 medlemsforeninger som jobber med kreft på europeisk nivå sammen med 20 medlemmer av European Patient Advisory Committee. Deres mål er å redusere den samlede sykdomsbyrden som skyldes kreft, forbedre resultatene og heve kvaliteten på kreftomsorgen gjennom tverrfaglighet og multiprofesjonalitet. I september 2020 lanserte den europeiske kreftorganisasjonen, ECO, European Code of Cancer Practice som del av sitt arbeid for bedret kreftbehandling og -omsorg over hele kontinentet.

European Code of Cancer Practice (The Code) er en pasientsentrert, allment tilgjengelig erklæring om kjernekravene til god klinisk kreftpraksis, for å forbedre kreftbehandlingen for alle Europas kreftpasienter.

Den er laget i fellesskap av en gruppe fagpersoner, kreftpasienter og deres talspersoner. Den europeiske kreftkodeksen har sin opprinnelse i European Cancer Patient Bill of Rights, som ble lansert i Europaparlamentet på Verdens kreftdag 2014 og vant den prestisjetunge European Health Award i 2018.

Selv om det er ment at kodeksen skal ha betydning for et bredt publikum av borgere, pasienter og helsepersonell, er den primære hensikten å informere og hjelpe kreftpasienter (barn, unge og voksne) i alle stadier av kreftbehandlingen. Kodeksen angir en serie med 10 overordnede rettigheter, og viser spesielt hva pasienter bør forvente av sitt nasjonale helsesystem for at de skal oppnå best mulig resultater. Det er et verktøy for å styrke pasientene og en ressurs for å sikre best tilgjengelig omsorg for europeiske borgere og pasienter.

Til hver av de 10 overordnede rettighetene er det knyttet tre spørsmål som en pasient eller dennes pårørende kan velge å stille helsepersonellet. Hver rettighet støttes av en kort forklaring som er ment å være tilgjengelig for kreftpasienter og for alle andre interesserte parter, inkludert vanlige innbyggere, omsorgspersoner, foreldre/foresatte, talspersoner og helsepersonell. Rettighetene er basert på den best tilgjengelige medisinske evidensbaserte kunnskap, og dette er oppsummert i en støtteartikkel om den dokumentasjon som anbefalingene i kodeksen er basert på. Forklaringer og støtteartikler er ikke gjengitt her men kan leses på engelsk på ECOs webside som det er lenket til nederst i artikkelen.

Den europeiske kreftkodeksen

1. LIK TILGANG

Du har rett til: Lik tilgang til rimelig og optimal kreftbehandling, inkludert rett til en ny vurdering.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Vil omsorgen min være den beste tilgjengelige og sammenlignbar med annen høykvalitets kreftbehandling og god klinisk kreftpraksis i resten av Norge og andre steder i Europa?
 2. Er pasientresultatene i vår kreftomsorgstjeneste like gode generelt som i andre sentre i Norge og andre steder i Europa?
 3. Har jeg rett til å be om en second opinion hvis jeg ønsker det?
2. INFORMASJON

Du har rett til: Informasjon om din sykdom og behandling fra ditt medisinske team og andre pålitelige kilder, inkludert pasient- og profesjonelle organisasjoner.

 Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Vil jeg være i stand til å bestemme hvor mye informasjon jeg skal motta om diagnosen min, behandlingen (inkludert fordelene og risikoene) og behandlingen av sykdommen min?
 2. Kan jeg ta med en slektning eller venn til konsultasjonene mine?
 3. Vil jeg motta skriftlig informasjon om kreftsykdommen min og vil jeg få kontaktinformasjon til relevante pasientorganisasjoner?
3. KVALITET PÅ OMSORG, EKSPERTISE OG BESTE RESULTAT

Du har rett til: Informasjon om kvaliteten og sikkerheten på omsorgen, kompetansenivået og oppnådde resultater for din krefttype i senteret der du behandles.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Vil min diagnose og behandling bli administrert av et team av helsepersonell med nødvendig ekspertise for å gi de beste rådene og finne de beste tilgjengelige alternativene for meg?
 2. Er det teamet spesialisert på den spesielle kreftsykdommen jeg har blitt diagnostisert med?
 3. Fører helseteamet mitt oversikt over sine kliniske resultater som jeg kan se i et anonymisert format, og vil jeg kunne sammenligne disse resultatene med de som oppnås av lignende team i lignende institusjoner?
4. SPESIALISERT FLERFAGLIG OMSORG

Du har rett til: Motta omsorg fra et spesialisert tverrfaglig team, ideelt sett som en del av et kreftomsorgsnettverk.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Er min omsorg diskutert av et tverrfaglig team?
 2. Blir mine synspunkter og preferanser tydelig kommunisert til dette teamet i tide?
 3. Er krefttjenesten vår en del av et faglig nettverk?
5. DELT BESLUTNINGSTAKING; SAMVALG

Du har rett til: Delta i delt beslutningstaking – samvalg – med helseteamet ditt om alle aspekter av behandlingen og omsorgen din.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Kan jeg diskutere tilnærmingen vi vil ta for å ta beslutninger om omsorgen min og bli enige om hvordan stemmen min blir hørt?
 2. Kan vi dele beslutninger slik at jeg føler meg bemyndiget til å bestemme meg for behandlingsalternativene mine?
 3. Oppmuntrer vår krefttjeneste til pasientengasjement, involvering og myndiggjøring?
6. FORSKNING OG INNOVASJON

Du har rett til: Bli informert om pågående forskning som er relevant for deg, din evne og kvalifikasjon til å delta i forskning.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 • Er vår krefttjeneste aktiv i å utføre kreftforskning, inkludere pasienter i kliniske studier og støtte innovasjon?
 • Er det en studie eller klinisk studie jeg kan delta i hvis jeg er kvalifisert og hvis jeg ønsker å delta?
 • Kan jeg bli overført til et annet sykehus eller senter hvis jeg ønsker å være involvert i et spesifikt klinisk forskningsprosjekt som ikke tilbys ved mitt sykehus eller senter?
7. LIVSKVALITET

Du har rett til: Diskutere med helseteamet dine prioriteringer og preferanser for å oppnå best mulig livskvalitet.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Hvordan skal jeg under og etter behandlingen kunne opprettholde en optimal livskvalitet slik at jeg kan leve så normalt som mulig?
 2. Måler vår krefttjeneste pasientens livskvalitet på noen måte, for eksempel ved å bruke Patient Reported Outcome Measures (PROMs)?
 3. Vurderer vår krefttjeneste aktivt om mennesker har emosjonelle, sosiale eller økonomiske problemer knyttet til diagnose eller behandling?
8. INTEGRERT STØTTENDE OG PALLIATIV OMSORG OG BEHANDLING

Du har rett til: Motta optimal støttende og palliativ behandling og omsorg etter behov, gjennom enhver fase av kreftsykdommen.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Vil jeg bli gitt støttende og lindrende behandling for min kreftsykdom, basert på mine individuelle behov?
 2. Kan jeg når som helst be om å bli henvist til palliativt team?
 3. Ytes den støttende og lindrende omsorgen både hjemme og på sykehus?
9. OVERLEVELSE OG REHABILITERING

Du har rett til: Motta og diskutere med omsorgsteamet ditt en klar, strukturert og oppnåelig plan for din overlevelse og rehabilitering.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Vil krefttjenesten vår hjelpe meg å møte utfordringene mine som kreftoverlever?
 2. Vil jeg få en overlevelsesplan for å hjelpe meg med å takle eventuelle problemer jeg kan støte på som kreftoverlever?
 3. Hvordan får jeg tilgang til støttende og rehabiliterende hjelp for kreftoverlevere?
10. REINTEGRERING

Du har rett til: Bli fullstendig reintegrert i samfunnet og beskyttet mot kreftrelatert stigma og diskriminering, slik at du så langt det er mulig kan komme tilbake til arbeid og et normalt liv.

Tre nøkkelspørsmål som enhver kreftpasient kan velge å stille:

 1. Bør jeg forutse noen vanskeligheter med å integrere meg fullstendig i samfunnet, inkludert i familien min og i sosiale miljøer og arbeidsmiljøer?
 2. Hvis jeg opplever problemer på noen av disse områdene, hvem kan jeg henvende meg til for å få hjelp og råd?
 3. Hvor kan jeg få råd om de juridiske spørsmålene som kan være knyttet til jobben min, økonomiske spørsmål som forsikring og familiespørsmål som internasjonale reiser og ferier?

Du kan lese mer om den europeiske kreftkodeksen her.