fbpx

Personvern og taushetsplikt

Personvernerklæring for Blærekreft Norge

Denne personvernerklæringen inneholder følgende avsnitt:

 • Behandlingsansvarlig
 • Lovhjemmel
 • Formålet med behandlingen av opplysningene
 • Opplysningskategorier som behandles
 • Hvem har tilgang til hvilken informasjon?
 • Rett til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet
 • Klageadgang
 • Endret formål
 • Internkontroll og risikoanalyse
 • Informasjonssikkerhet
 • Statistikk om bruken av tjenestene
 • Cookies og IP-adresser
 • Hjelp og kontaktinformasjon

BEHANDLINGSANSVARLIG

Blærekreft Norge ved daglig leder er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for Blærekreft Norges behandling av personopplysninger.

LOVHJEMMEL

Personvernerklæringens lovlighet hjemles i GDPR kap. II art. 6.1.b: (…) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i (…).

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE

Formålet med Blærekreft Norges innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er flerdelt:

1. Vi trenger personopplysninger for å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte, sikre deg dine demokratiske rettigheter i foreningen samt ivareta begge parters økonomiske mellomvær­ende.

2. Fordi vi arbeider i retning av å få økonomisk støtte fra offentlige instanser som dels baserer seg på antall medlemmer, er vi av staten forpliktet til å føre et medlemsregister med kontaktinformasjon og fødselsdato på hvert medlem.

3. Våre medlemmer tilhører ulike behandlings- eller erfaringsgrupper. Disse har til dels ulike interes­ser. Vi ønsker å sikre de ulike medlemsgruppenes jevnbyrdige mulighet til innvirkning over tid både på foreningens demokratiske styring og på faglige prosesser og veivalg.

4. I vedtektene våre har vi forpliktet oss til å følge og støtte forskning og faglig utvikling innen feltet, inkludert utvikling av behandlingsmetoder for blærekreft. For å kunne ivareta informasjonstilbudet og adgangen til de aktuelle medlemmene til å delta direkte i dette, har foreningen og det enkelte medlem en felles interesse i at foreningen har mulighet til å lagre informasjon om medlemmenes faglig-medisinske interesser, så langt medlemmene selv tillater og ønsker.

5. Vedtektene sier også at vi vil formidle informasjon, veiledning og kontakt til eller mellom våre medlemmer. For de medlemmene som ønsker å benytte seg av dette tilbudet trenger vi et system som ivaretar den aktuelle informasjonen.

Punktene 3-5 ivaretas ved at medlemmet på frivillig basis gis anledning til å registrere at man ønsker å tilhøre en eller flere faggrupper. Disse faggruppene kan man velge ut fra ren interesse og trenger ikke ha noen tilknytning til den enkeltes faktiske situasjon.

Vi vil bruke de registrerte opplysningene til å sende ut nyhetsbrev, fakturaer, andre meddelelser og beskjeder via post eller epost, kontakte medlemmene på telefon samt sende ut invitasjoner til møter, aktiviteter og annet. Medlemmet kan via våre kontaktkanaler gi beskjed om at nyhetsbrev eller annet ikke ønskes formidlet.

OPPLYSNINGSKATEGORIER SOM BEHANDLES

Ved innmelding registrerer Blærekreft Norge følgende informasjonskategorier i medlemsregisteret:

Personopplysninger og kontaktinformasjon: navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, medlemsnummer, kontaktform for faktura.

Registerteknisk informasjon: registreringsdato, evt. utmeldt dato.

Profilinformasjon: medlemskategori jfr. vedtektene (om man er pasient, pårørende eller støttemedlem) og geografisk tilknytning (lokalforening/distriktsavdeling).

Frivillig informasjon: ønsket tilknytning til en faggruppe.

Medlemsnummer tildeles og registreres av Blærekreft Norge. Ved behov vil Blærekreft Norge også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret/telefonkatalogoppslag.

HVEM HAR TILGANG TIL HVILKEN INFORMASJON

Personopplysninger skal aldri utleveres til tredjepart for kommersielt bruk.

Følgende personer/bedrifter/instanser har eller kan få fullt innsyn i vårt medlemsregister:

 • foreningens administrasjon
 • foreningens styreleder eller en som styreleder/styret delegerer oppgaven til i et styrevedtak
 • valgkomiteens medlemmer
 • vår revisor, som ivaretar kontrollfunksjoner på vegne av offentlige myndigheter
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på forespørsel/ved tilsyn
 • Datatilsynet på forespørsel/ved tilsyn
 • Skatteetaten på forespørsel/ved tilsyn

Følgende personer har begrenset innsyn i vårt medlemsregister:

 • lokale ressurspersoner i foreningen får tilgang til registrerte opplysninger om medlemmene innen sitt distrikt.

Andre organer/instanser kan motta statistisk informasjon om medlemspopulasjonen dersom vi for eksempel søker støtte og/eller informerer om foreningens aktivitet. Slike opplysninger er ikke personidentifiserbare.

Personopplysninger utleveres ikke til myndigheter, organisasjoner eller personer i andre land.

RETT TIL INNSYN, RETTING, SLETTING OG DATAPORTABILITET

Du har etter personvernforordningen (tidligere personopplysningsloven) rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysninger i medlemsregisteret er feil, har du krav på å få dem rettet eller slettet.

Alle opplysninger som er registrert om deg arkiveres i medlemsregisteret.

Dersom du melder deg ut av Blærekreft Norge, vil din konto bli satt til inaktiv og bare navn, adresse, fødselsdato og medlemskategori bli stående i inntil 5 år etter utmelding. Dette for å sikre myndighetenes krav iht. regnskap og revisjon samt grunnlag for tildeling av tilskudd. Etter den tid vil samtlige opplysninger om deg bli fullstendig slettet fra registeret.

Dersom du ønsker å ta med deg dine opplysninger til en annen forening eller instans har du krav på å få disse samlet i en fil eller på et ark for overføring dit. Blærekreft Norge er forpliktet til å bistå med dette.

KLAGEADGANG

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

ENDRET FORMÅL

Dersom Blærekreft Norge ønsker eller får behov for at personopplysningene skal behandles for et annet formål enn de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt. Det betyr at Blærekreft Norge må opplyse de registrerte om hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

INTERNKONTROLL OG RISIKOANALYSE

Blærekreft Norge foretar årlig internrevisjon av medlemsregisteret og foreningens personvernhåndtering. I denne inngår en risikoanalyse for behandling og lagring av ovennevnte opplysninger.

INFORMASJONSSIKKERHET

Personopplysningene sikres ved databehandleravtalene, adgangskontroll med passord samt fysisk oppsyn med utstyr.

STATISTIKK OM BRUKEN AV TJENESTENE

På nettstedet lagres kun den besøksstatistikk som registreres av wordpress.com for alle nettsteder som er bygd på deres plattform. Alle data er fullstendig anonymisert.

COOKIES OG IP-ADRESSER

Vi bruker ikke cookies og lagrer ingen IP-adresser.

HJELP OG KONTAKTINFORMASJON

Du har som medlem innsyn i alt som er registrert om deg, med unntak av betalingshistorikk og logging av utsendte nyhetsbrev, fakturaer og meldinger. Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret eller ønsker hjelp til fullt innsyn, reservere deg, retting eller sletting, kan du kontakte administrasjonen/daglig leder i Blærekreft Norge på tlf. 97323230 eller epost kontakt@blaerekreftnorge.no.